• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Θαλάσσιες Μεταφορές Έγγραφα Μεταφοράς

  Πώς γίνεται η παράδοση του φορτίου προσκομίζοντας τη Φορτωτική (Bill of Lading);

  Είναι βασικό η παράδοση του φορτίου να πραγματοποιείται στο νομιμοποιημένο πρόσωπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι το πρόσωπο που καταθέτει μία αρχική Φορτωτική πλήρως οπισθογραφημένη από τον παραλήπτη (αν αυτός αναφέρεται), ή ο φορτωτής εάν η φορτωτική έχει εκδοθεί «εις διαταγή» ( to order).

  Είναι πιθανό, πέρα από τις οπισθογραφήσεις που υπάρχουν στη Φορτωτική, να υπάρχουν και εντολές παράδοσης από το τελευταίο οπισθογράφο προς κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επίσης, ένα πρόσωπο μπορεί να καταθέσει μία Φορτωτική όπου η τελευταία έγκριση είναι μία κενή έγκριση, π.χ. στην περίπτωση όπου ο τελευταίος οπισθογράφος, δε δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον παραλήπτη.

  Απαιτείται μεγάλη προσοχή, καθώς η Φορτωτική είναι ένας “Τίτλος Ιδιοκτησίας”, δηλαδή δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό της κανονίσει την παράδοση των αγαθών. Η παράδοση των αγαθών ΧΩΡΙΣ Φορτωτική αποτελεί σαφή παραβίαση συμβολαίου, η οποία εμποδίζει τη ναυτιλιακή εταιρεία να επικαλεστεί οποιοδήποτε περιορισμό ή εξαίρεση που αναγράφεται στη Φορτωτική. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει τη ναυτιλιακή εταιρεία υπόλογη για την πλήρη αξία των αγαθών, μαζί με όποιες επακόλουθες απώλειες.

  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που προσκομίζει τη Φορτωτική είναι αυτό στο οποίο μπορεί να γίνει η παράδοση του φορτίου, είναι απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες:
  • Η Φορτωτική πρέπει να έχει οπισθογραφηθεί σωστά
  • Η Φορτωτική πρέπει να ελεγχθεί σε σύγκριση με το δηλωτικό και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ναύλοι και λοιπές χρεώσεις έχουν πληρωθεί
  • Τα αγαθά μπορούν να παραδοθούν μόνο στο πελάτη που προσκομίζει τη Φορτωτική της ναυτιλιακής γραμμής. Οποιαδήποτε άλλη Φορτωτική, όπως π.χ., από κάποιο διαμεταφορέα, πρέπει να καλύπτεται από Φορτωτική της ναυτιλιακής γραμμής για το ίδιο φορτίο, με ή χωρίς άλλο φορτίο
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!