Η «FAIRPLAY A.E.» ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2005 ως μέλος του Ομίλου «COSMATOS GROUP Of Companies».

Σκοπός της ίδρυσης της ήταν ο διαχωρισμός των πολλαπλών αντικειμένων του ομίλου, καθώς και η αποκλειστική εστίαση και στόχευση στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων, ως Παγκόσμιος Διαμεταφορέας. Έχοντας αποκτήσει μια τεράστια κληρονομιά και εμπειρία που ξεπερνά τα 40 χρόνια, λόγω της συμμετοχής της στο “COSMATOS GROUP OF COMPANIES”, η “FAIRPLAY S.A.” κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, καθώς διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις της εγχώριας αγοράς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας είναι οι εξής:

  • Θαλάσσιοι Ναύλοι, Διακίνηση φορτίων – Εισαγωγές / Εξαγωγές Εμπορευματοκιβωτίων
  • Υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών (θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές, αερομεταφορές)
  • Διατυπώσεις μεταφορτώσεων συνδυασμένες με τραπεζικές εγγυήσεις
  • Εξειδικευμένη μεταφορά υπερμεγεθών ή επικίνδυνων φορτίων (out-of-gauge, ΙΜΟ κ.τ.λ.)
  • Εκτελωνισμοί
  • Αποθηκεύσεις φορτίων σε ελεύθερους ή τελωνειακούς χώρους
  • Ασφάλιση φορτίων