Δέσμευση μας είναι η συνεχής παρακολούθηση, δράση και παρέμβαση με αποτρεπτικές και διορθωτικές, όπου απαιτείται, ενέργειες, προς το συμφέρον και όφελος των πελατών μας.