На било кое место во светот ви е потребен железнички транспорт за вашиот товар, нашата организирана мрежа ќе стапи во директен контакт со менаџерот на секоја железничка станица со цел планирање и организација на претовар на вашиот товар.