Објекти

Податоци
Вкупна површина: 14.000 м2
Затворен простор: 5.400 м2
барака: 400 м2

Простор за складирање на палетизиран товар
Места за палети: 4.500 места
Полици за складирање: Back to Back

Простор за складирање на не палетизиран товар
Махимална дозволена висина: 10,34 м
Махимална дозволена ширина: 7,00 м

Товари за складирање
  • Палетизиран – општ товар
  • Не палетизиран – општ товар
  • Опасни – Запалливи материјали
  • Товари со прекумерен обем
  • Возила со големи тркала
  • Машини и опрема
  • Статички модели

hub-ramps
Локација
Оддалеченост од

Пристаниште во Солун: 4,9 км
Железничка станица: 5,8 км
Магистрален пат: 1,5 км
Аеродром “Makedonija”: 21,9 км