Опрема

Систем на полици за палети

hub-logistics-4

 • Систем на складирање тип Back-t-Back
 • Полици за тешки палети (1,5-2т на место за палета)
 • Произвдител: Nedcon Storage Systems (www.nedcon.com)
 • Сертификација TÜV
 • Сеизмичка студија за конкретната градба и монтажа

Следат долунаведените спецификации:

 • Eurocode 3 став 1.1 & 1.3 (ENV 1993-1-1, 1992)
 • GSF
 • ZH 1/428
 • DIN 18800
 • DAST 016
 • FEM 10.2.02/03/04
 • FEM 10.3.0
 • FEM 10.2.08
 • Грчки сеизмички Код 2000, EAK 2000

Хидраулични товарни мостови

hub-logistics-5

Хидрауличните товарни мостови се состојат од три метални делови:

 • 1-от метален дел е централниот скелет, цврсто поврзан со статични делови од зградата
 • 2-от метален дел е најголем дел од главниот мост, мобилен и е поврзан со фиксниот дел
 • 3-от метален дел е помошниот дел на главниот мост, подвижен и поврзан со големиот подвижен дел на мостот
 • Изградбата е стабилна и има капацитет за товари поголеми од 6 тони за динамички товари и 10 тони за статички товари
 • Движењето на подвижните делови се врши со хидраулични цилиндри со можност за стопирање на изградбата во било која положба
 • На страните на мобилниот дел од мостот се наоѓаат подвижни метални мрежи за да ги заштити оние кои се во близина на мостот
 • Висината на изградбата е 60 см и може да се движи надолу до 40 см и нагоре 60 см од почетната точка

Машини и опрема

hub-logistics-6
4 x Toyota-Traigo-48-8FBET20
hub-logistics-7
2 x BT Reflex
hub-logistics-8
3 x BT Orion LPE200
hub-logistics-9
1 x Toyota 42-7FD45