Складирање

Нашите објекти нудат можност за различни опции за чување и управување со товар во сите видови на пакување:
  • Палета
  • Хартонски кутии
  • Дрвени кутии
  • Големи вреќи
  • Διαχείριση μερικού φορτίου (groupage)
  • Контејнери
Παρέχουμε, επίσης, υπηρεσίες παλετοποίησης. Исто така нудиме услуги за палетизирање на товари. Имаме посебен простор за складирање товари со прекумерен обем врз кои што не е дозволено товарање на други товари врз нив.

Царинско складирање
Објектот нуди затворен и отворен простор специјално лиценциран за:
  • Царинско складирање
  • Привремено чување
  • Складирање на товари наменети за трети земји
  • Регистриран примател
Групацијата спроведува царински формалности за повеќе од четириесет години. За целиот тој период одржуваме јасни царинските архиви и на тој начин нашите компании ги уживаат сите предности на царински олеснувања и поедноставувања. Поради оваа причина, можеме да ги понудиме сите царински услуги со банкарски гаранции за вредноста на давачки и даноци до €1.000.000

Претовар
Солун е познат како Порта на Балканот. Таквата географска положба нуди моќни предности за создавање на синџир (Хаб). Нашиот објект нуди посебен затворен простор за складирање на транзитни пратки и пратки кои остануваат складирани за многу кратко време (short-stay /easy access points).

Нашиот тим се грижи за безбеден прием, складирање и претовар на робата на камион во брзо време и по прифатлива цена.

Опасни материјали
Објектот поседува противпожарен оддел Z3 одобрен од страна на противпожарна служба кој е дизајниран и конструиран за отпор од 90 минути.

Надворешните и внатрешните ѕидови, бетонските стубови и боите со кои што е исфарбан објектот се направени од стручно лице со цел да се подобрат капацитетот и заштитата од пожари.

Огноотпорна изградба која што е сертифицирана од страна на TÜV Грција.

Овој оддел е погоден за складирање на запаливи материјали и палетизирани твари.

Исто така поседуваме Дозвола за складирање на хемиски призводи.