Hemijska i opasna materija

Hub Logistics SA je specijalizovan za logističke usluge, skladištenje, rukovanje i distribuciju hemikalijama i opasnim materijim, uz potpunu usklađenost sa relevantnim propisima EU.

hub-logistics-2
Licenciranje i sertifikati
 • Operativna licenca
 • Licenca za skladištenje hemikalija i opasnih materija
 • Odobrena dozvola za zaštitu životne sredine
 • Sertifikat o zaštiti od požara G3
 • Certifikat ISO 9001:2015
 • Certifikat ISO 14001:2015

Infrastrukturni i sigurnosni standardi
U našim objektima rukovodi se pojedinačnim odeljkom (vatrogasnim prostorom G3 – po P.D. 71/1988) odobrenom od strane Vatrogasne službe sa posebnom infrastruktorom otpornom na vatru do 90 minuta.

Zidne i stubne konstrukcije, kao i upotrebljena boja posebno se primenjuju za dodatnu zaštitu od toplote i vatre.

Izgradnja je sertifikovana od TUV Hellas.

Sistem automatske detekcije požara je instaliran i povezan sa našom sigurnosnom kompanijom.

Protivpožarna zaštita je zasnovana na sistemima za sprinkler vode u tanku od 130 m3 na lokaciji i stalnoj mreži protivpožarne zaštite.

Specijalni skladišni prostor, unutar zaštićenog prostora G3, sprečava vatru uz pomoću aparata za gašenje požara za specifične materijale.

Područje za punjenje viljuškara nalazi se u drugom delu i na sigurnoj udaljenosti od vatrogasnog prostora G3.

hub-logistics-3
Rukovanje Opasnom Robom (ADR)
 • Sigurnosne oznake u svim skladišnim prostorima
 • Postavljanje i skladištenje opasnih materija zasnovanih na kompatibilnosti kako bi se eliminisala mogućnost interakcije
 • Oprema za ličnu zaštitu, specijalizovana za rukovanje opasnim materijama
 • Saradnja sa sertifikovanim savetnikom za bezbedno rukovanje opasnim materijima i usmeravanje opasnih materija prema ADR-u
 • Kontinuirano obučavanje kadrova po pitanju sigurnosti, upravljanja opasnim materijama i akcije u slučaju nesreće