• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Pomorski Transport Dokumentacija

  Vrste teretnica pomorskog transporta

  Teretnica (Bill of Lading – B/L) jedan je od najvažnijih dokumenata u pomorskoj trgovini. B/L je titula vlasništva, kao i sertifikat koji određuje ko poseduje robu, koja je predmet da se isporučI drumskim, vazdušnim putem ili železnicom. Generalno, B/L je dokaz ugovora o prevozo, kao i opipljivi dokaz da je teret zapravo natovaren na prod i da se utovar izvršio. U slučaju pomorskog saobraćaja, B/L se izdaje odmah nakon odlaska broda iz luke. Budući da je B/L I naziv kredita, datum izdavanja B/L je uvijek isti kao kod datuma isporuke. Teretni list treba imati sledeće informacije:
  • Potpuno ime pošiljaoca i kontakt detalji
  • Ime punog primaoca i kontakt detalji
  • Kontakt detalji primaoca ili njegovog predstavnika u luci odredišta
  • Ime brodske linije koja vrši isporuke
  • Luka utovara / mesto utovara
  • Luka istovara / mestokonačne isporuke
  • Ime pbroda
  • Pun opis robe, broja paleta, paketa, bruto težine tereta
  • Inkotermi koji se koriste za transport (FOB, C&F, CIF itd.)
  • Broj slobodnih dana koje primalac može uživati na odredištu (u slučajevima kada je napravljen poseban sporazum)
  • LC ako se to zahteva sporazumom između pošiljaoca i primaoca
  • Datum izdavanja B/L
  Teretnica može biti izdat ili kao „nominalni“, koji se prenosi određenoj osobi, ili kao „to order“, koji se prenosi odobrenjem. Robu može pokupiti lice koje je naznačeno na „nominalnom teretnom listu“ ili navedenom licu na „teretnom listu“ respektivno. Vrste teretnica
  • Što se tiče korisnika
   • Nominativan B/L: Imenuje korisnik koji se prenosi samo po dostavi.
   • Pravi B/L / Waybill ili Express Release: Imenuje primaoca. Roba se šalje određenoj osobi i dokument se ne može pregovarati. Dokumenta se ne može preneti zato što je primaoc naveden u dokumentu.
   • ‘to ORDER’: Imenuje korisnika, kao i stranku obaveštenja. Prenosi se putem odobrenja, a primaoc tereta je nosilac dokumenta koji rezultatira iz serije overa.
   • Bearer Bill of Lading: U dokumentu se ne pominje nikakav konkretni primaoc, ali isti se imenuje od strana stranke koja se obaveštava. Prenosi se putem svoje fizičke isporuke, a vlasnik je vlasnik B/L.
  • Dokument kao dokaz
   • Primanja pošiljka B/L: Dostavljanje dokaza od strane brodarskog agenta da je primio teret za utovar.
   • Isporučena B/L: B/L koji se izdaje odmah nakon završetka utovara/odlaska broda.
   • House B/L: Izdaje se od strane brodarskog agenta. Imenuje stvarnog pošiljaoca/izvoznika i stvarnog primaoca tereta.
   • Master B/L: Izdaje se strane brodske linije. Imenovan kao pošiljaoc je brodski agent i kao primaoc tereta, agent na odredištu.
   
  О аутору
   
     error: Content is protected !!