• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Νομικά Θέματα Ευθύνη κατά τη μεταφορά

  Μορφές παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια και κατανομή των ευθυνών σε περίπτωση πλημμελούς εγκιβωτίωσης

  Σε περίπτωση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, κατά την διαδικασία εκτέλεσης αναμειγνύονται περισσότερα του ενός μέρη. Υπάρχει ο φορτωτής, ο μεταφορέας, ενδεχομένως ο παραλήπτης, και στις περισσότερες περιπτώσεις οι αντιπρόσωποί τους, για να απαριθμήσουμε μόνον κάποιους από αυτούς. Όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα, κυρίως σε περίπτωση κατά την οποία τα εμπορεύματα έχουν υποστεί ζημίες, μπορεί να καταστεί δύσκολη η απόδειξη του υπαίτιου προσώπου. Σε αυτή τη συνάφεια, είναι σημαντικό κάθε αναμειγνυόμενο μέρος να γνωρίζει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει σε σχέση με την εκτέλεση της μεταφοράς. Ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα σχετικά με την κατανομή των ευθυνών, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν κυλήσουν ομαλά, είναι να διασφαλιστεί ότι τα πάντα κυλούν με διαφάνεια από την αρχή της εκτέλεσης της μεταφοράς, ξεκινώντας με τις υποχρεώσεις του φορτωτή.

  Αυτό που έχει πρωταρχική σημασία είναι να ξεκαθαριστεί, εάν η μεταφορά έχει συμφωνηθεί να είναι FCL (Full Container Load) ή LCL (Less Container Load). Η ρήτρα FCL αναφέρεται στην περίπτωση που το εμπορευματοκιβώτιο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φορτίου που ανήκει αποκλειστικά σε έναν φορτωτή. Αυτή η υπηρεσία συνήθως χρησιμοποιείται από φορτωτές που επιδιώκουν τη μεταφορά τέτοιων ποσοτήτων εμπορευμάτων που επιτρέπουν αποκλειστική από αυτούς χρήση του εμπορευματοκιβωτίου, γεγονός που καθιστά περισσότερο οικονομικώς αποτελεσματική τη μεταφορά FCL. Από την άλλη πλευρά, η ρήτρα LCL αναφέρεται σε εμπορεύματα, τα οποία ανήκουν σε περισσότερους του ενός φορτωτές και τα οποία ομαδοποιούνται από τον μεταφορέα σε ένα μόνον εμπορευματοκιβώτιο, επιτρέποντας τη μεταφορά μικρότερων ποσοτήτων εμπορευμάτων χωρίς να είναι αναγκαία η ανάληψη του κόστους για ένα πλήρες εμπορευματοκιβώτιο. Η λύση αυτή είναι περισσότερο οικονομικά αποτελεσματική για μεταφορές μικρότερων ποσοτήτων εμπορευμάτων, τα οποία δεν επαρκούν έτσι κι αλλιώς για την αποκλειστική χρησιμοποίηση του εμπορευματοκιβωτίου.

  Η ευθύνη του φορτωτή δεν είναι η ίδια στις δύο αυτές περιπτώσεις. Στην περίπτωση της FCL μεταφοράς, ο φορτωτής έχει αποκλειστική χρήση όλου του εμπορευματοκιβώτιου, πράγμα που σημαίνει ότι στο εμπορευματοκιβώτιο φορτώνονται και ξεφορτώνονται εμπορεύματα με τον κίνδυνο και για λογαριασμό του φορτωτή. Κατ’ αποτέλεσμα, τα εμπορεύματα τοποθετούνται εντός των εμπορευματοκιβωτίων και τα εμπορευματοκιβώτια σφραγίζονται από τον φορτωτή στις εγκαταστάσεις του, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει και το κόστος αυτών των εργασιών. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση μεταφοράς FCL, ο μεταφορέας απλά αναγνωρίζει την παραλαβή του εμπορευματοκιβωτίου, αναλαμβάνει να μεταφέρει το φορτίο χωρίς να προκαλέσει την απώλεια ή τη βλάβη αυτού, αλλά δεν δεσμεύεται σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο ή τη στοιβασία των εμπορευμάτων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο. Αντίθετα, στην περίπτωση μεταφοράς LCL, η φόρτωση και η τοποθέτηση του φορτίου εντός του εμπορευματοκιβωτίου και ως εκ τούτου η εντός αυτού στοιβασία του διασφαλίζονται από τον μεταφορέα. Ο φορτωτής υποχρεούται να τα μεταφέρει στον τόπο παράδοσης προς μεταφορά (συνήθως τις εγκαταστάσεις του μεταφορέα), με την παράδοση να ολοκληρώνεται τον χρόνο κατά τον οποίο τα εμπορεύματα δίδονται στον οδικό μεταφορέα ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του τελευταίου.

  Εάν αποδειχθεί, επί τη βάσει έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, διεξαχθείσας από πραγματογνώμονα ορισθέντα από τον ασφαλιστή των εμπορευμάτων, ότι οι ζημίες που έχουν διαπιστωθεί κατά το στάδιο της παράδοσης των εμπορευμάτων στον παραλήπτη τους αποδίδονται στην πλημμελή εκτέλεση της εγκιβωτίωσης, τότε η κατανομή της ευθύνης εξαρτάται από τη φύση της εκτελεσθείσας μεταφοράς και ειδικότερα από το ποιο πρόσωπο ανέλαβε να εκτελέσει τις εργασίες της εγκιβωτίωσης. Συνεπώς, σε περίπτωση FCL μεταφοράς, οι ζημίες του φορτωτή δεν θα αποκατασταθούν, από τη στιγμή που αυτές θα έχουν προκληθεί εξαιτίας της αποτυχίας του να εξασφαλίσει την αποφυγή κάποιας επικίνδυνης μετακίνησης των εμπορευμάτων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Από την άλλη πλευρά, όταν η εγκιβωτίωση έχει ανατεθεί στον μεταφορέα, όπως συνήθως συμβαίνει με τις μεταφορές LCL, όποιες ζημίες έχει υποστεί ο αποστολέας θα πρέπει να καλυφθούν από τον μεταφορέα. Τούτο διότι οιεσδήποτε πλημμέλειες, που σχετίζονται με την εγκιβωτίωση, θα συνδέονται ευθέως με την αποτυχία του μεταφορέα να τηρήσει τη θεμελιώδη του υποχρέωση να μεταχειριστεί προσηκόντως και επιμελώς τα εμπορεύματα, με σκοπό να τα παραδώσει στον παραλήπτη στην κατάσταση που βρίσκονταν, όταν του παραδόθηκαν προς μεταφορά από τον αποστολέα ή τον πράκτορά του.
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!