• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Θαλάσσιες Μεταφορές Αγαθά

  Ασφαλής φόρτωση σιδηροστέφανων

  Ο Όμιλος Κοσμάτος, ενεργώντας ως πράκτορες και διαμεταφορείς αρκετών σημαντικών οίκων εμπορίας μετάλλων, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη μεταφορά σιδηροστέφανων.
   
  Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά και συγκεκριμένες ιδιότητες του φορτίου.
   
  Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά του φορτίου
   
  Το φορτίο παρουσιάζει κίνδυνο μετατόπισης σε περίπτωση ακατάλληλης φόρτωσης και μη ασφαλής τοποθέτησης / πρόσδεσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κλίση στο πλοίο.
   
  Απαιτήσεις για την ασφάλεια του πλοίου
   
  Το πλοίο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό σχετικά με την ασφάλεια φορτηγού πλοίου σύμφωνα με τη σύμβαση SOLAS-74, κεφάλαιο I, κανονισμός 12.
   
  Η προετοιμασία ενός πλοίου για ασφαλή φόρτωση περιλαμβάνει έλεγχο των χώρων φορτίου, πρόσβαση στους σωλήνες μέτρησης και στο σύστημα πρόληψης πυρκαγιάς, καθώς και του υπόλοιπου εξοπλισμού.
   
  Οι χώροι φορτίου πρέπει να καθαρίζονται από προηγούμενα φορτία παραμονής, δηλαδή πρέπει να γίνεται καθαρισμός / σκούπισμα των αμπαριών. Τα εξαρτήματα του πλοίου στο χώρο φορτίου (π.χ., σωληνώσεις κ.λ.π.) πρέπει να προστατεύονται με μεταλλικά ή ξύλινα περιβλήματα.
   
  Απαιτήσεις ασφαλείας για το σχεδιασμό πλάνου και τη διαδικασία της φόρτωσης
   
  Το φορτίο πρέπει να τοποθετείται στο πλοίο λαμβάνοντας υπόψη:
  • την κατανομή βάρους φορτίου, το οποίο πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των πληροφοριών του πλοίου σχετικά με τη ευστάθεια του.
  • την ικανότητα να αποφεύγεται η μετατόπιση παρά την κίνηση και τους κραδασμούς.
  • τον αποδεκτό αριθμό σειρών κατά την στοιβασία των ρολών, ο οποίος θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση το αποδεκτό βάρος στο αμπάρι σε τόνους/Μ2.
  • ότι ρολά με βάρος άνω των 15 τόνων συνήθως στοιβάζονται σε μία σειρά.
   
  Η κατώτατη σειρά των ρολών θα πρέπει να ξεκινά πρώτα από τις άκρες του αμπαριού δεξιά και αριστερά, συνεχίζοντας προς τα μέσα και από τις πλευρές προς το κέντρο. Φωτό: https://marinegyaan.com/
   
  Οι σφήνες ασφάλισης πρέπει να τοποθετούνται διαδοχικά κάτω από κάθε ρολό, καθώς το κάθε ένα τοποθετείται δίπλα στο άλλο σωστά. Φωτό: https://puc.overheid.nl/
   
  Η τοποθέτηση τουλάχιστον ενός ρολού ασφάλισης πάνω από κάθε σειρά είναι σημαντική, καθώς η αμέλεια της μπορεί να προκαλέσει αστάθεια. Φωτό: https://www.tis-gdv.de/
   
  Τα ρολά πρέπει να στοιβάζονται στο πλοίο με τον άξονα τους εμπρός και πίσω. Οι σφήνες που τοποθετούνται σε κάθε πλευρά του ρολού θα εμποδίσουν τη μετατόπιση του κατά την διάρκεια του ταξιδιού στην θάλασσα.
   
  Τα ρολά θα πρέπει να ασφαλίζονται με χαλύβδινη ταινία μεταξύ τους σε διάφορες μορφές. Δέσιμο με χαλύβδινη ταινία από μηχάνημα πεπιεσμένου αέρα, το οποίο να συνδέει τα ρολά μεταξύ τους και ειδικά τα επάνω ρολά με αυτά που στοιβάζονται αμέσως κάτω, προτιμάται. Φωτό: https://standard-club.com/
   
  Προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στη δομή του πλοίου και να καταστεί δυνατή η ομοιόμορφη κατανομή βάρους, πρέπει να τοποθετηθεί προσεκτικά ξυλεία στοιβασίας μεταξύ του πλοίου και του φορτίου και μεταξύ των σειρών του φορτίου. Η ξυλεία θα πρέπει να τοποθετείται πάνω από δυνατά σημεία του αμπαριού. Φωτό: https://standard-club.com/
   
  Οι αξιωματικοί του πλοίου θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ξυλεία τοποθετείται κατάλληλα για να δημιουργήσει αντίσταση στην τριβή και να κατανείμει το βάρος του φορτίου. Χρησιμοποιείτε πάντοτε επαρκείς ποσότητες και διαστάσεις ξυλείας για να αποφύγετε την υπέρβαση στην κατανομή βάρους στο αμπάρι.
   
  Πριν την έναρξη της φόρτωσης πραγματοποιείται συνήθως επιθεώρηση φορτίου από επιθεωρητές που διορίζονται από το P&I του πλοίου. Ο επιθεωρητής έχει αρκετά καθήκοντα, με πιο σημαντικό να εξετάσει το φορτίο για ζημιές και να συμβουλεύσει τον πλοίαρχο σχετικά με τους κατάλληλους όρους που θα πρέπει να συμπληρωθούν στα διάφορα έγγραφα μεταφοράς και ιδιαιτέρως στις φορτωτικές.
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!