• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Θαλάσσιες Μεταφορές Έγγραφα Μεταφοράς

  EORI NR.: Τι είναι, πότε χρειάζεται κατά τις ναυτιλιακές μεταφορές, δικαιολογητικά έκδοσης

  Economic Operators Registration and Identification number (EORI)
   
  Aριθμός EORI είναι o μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.
   
  Από τη στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.
   
  Οι επιχειρήσεις και τα άτομα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές πρέπει να χρησιμοποιούν τον αριθμό EORI ως αριθμό αναγνώρισης σε όλες τις τελωνειακές διαδικασίες κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις τελωνειακές αρχές.
   
  Η ύπαρξη ενός κοινού τύπου αριθμού αναγνώρισης σε ολόκληρη την ΕΕ είναι πιο αποτελεσματική, τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις τελωνειακές αρχές.
   
  Είναι επίσης πιο αποτελεσματικό για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους ασφαλείας.
   
  Δομή του αριθμού αναγνώρισης ΕΟRI
   
  Η δομή του αριθμού αναγνώρισης ΕΟRI, ο οποίος χορηγείται στους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες αποτελείται από:
  1. τον κωδικό ISO (GR) της χώρας μας
  2. τον κωδικό της χώρας ISO στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας όπως αυτός έχει καθορισθεί από την σχετική κοινοτική νομοθεσία
  3. τον αύξοντα συστημικό αριθμό που παράγεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων
   
  Που και ποιοί χρειάζονται τον αριθμό EORI
   
  Κάθε οικονομικός φορέας εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χρειάζεται, για τελωνειακούς σκοπούς, έναν αριθμό EORI.
   
  Οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χρειάζονται επίσης EORI για ορισμένες διαφορετικές καταστάσεις.
   
  Για παράδειγμα:
  • να υποβάλει τελωνειακή διασάφηση στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
  • να υποβάλει Συνοπτική Δήλωση Καταχώρησης (ENS).
  • να υποβάλει συνοπτική δήλωση εξόδου.
  • να υποβάλει δήλωση προσωρινής αποθήκευσης στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
  • ενεργεί ως μεταφορέας για τους σκοπούς της θαλάσσιας μεταφοράς, της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή του αέρα.
  • ενεργεί ως μεταφορέας που συνδέεται με το τελωνειακό σύστημα και επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε από τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία σχετικά με την κατάθεση ή τροποποίηση των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου.
   
  Άτομα πλην των οικονομικών φορέων εγγράφονται στις ακόλουθες καταστάσεις:
  • όταν απαιτείται τέτοια καταχώριση από την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους
  • όταν το άτομο συμμετέχει σε επιχειρήσεις για τις οποίες πρέπει να παρέχεται αριθμός EORI σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ
   
  Έντυπα για τη χορήγηση αριθμού EORI αλλοδαπής εταιρίας ή φυσικού προσώπου
   
  Δεν έχει σημασία εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία (νομικό πρόσωπο) ή φυσικό πρόσωπο.
   
  Κάθε κάτοχος μπορεί να έχει μόνο (1) EORI και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ.
   
  Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση EORI NR είναι:
  1. «Αίτηση ΕΟRΙ*»: Συμπλήρωση στοιχείων, υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρείας.
  2. Στην περίπτωση νομικών προσώπων:
   • Πιστοποιητικό μητρώου επιχειρήσεων – Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα πρέπει να είναι επίσημη και πιστοποιημένη και να έχει εκδοθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες.
   • Προσωπική δήλωση. Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας. Το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου που υπογράφει, πρέπει επίσης να είναι εμφανές στο ανωτέρω πιστοποιητικό.
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή/και διαβατήριο νόμιμου εκπροσώπου.
  3. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων:
   • Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τον κανονισμό 562/2006 από 15 Μαρτίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
   • Προσωπική δήλωση / αίτηση του ενδιαφερόμενου.
   
  Ο Όμιλος Κοσμάτος αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης του EORI NR. στις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εν ισχύ, παρακολούθηση της διαδικασίας και παραλαβή εντός 4-5 εργάσιμων ημερών του μοναδικού αριθμού.
   
  Σχετικά με τον αρθογράφο
   
     error: Content is protected !!