• Ελληνικά
 • English
 • македонски јазик
 • Српски језик
 •   

  Αποθήκευση Επικίνδυνα Εμπορεύματα

  Τι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα;

  Τα περισσότερα εμπορεύματα που διακινούνται δεν θεωρούνται επαρκώς επικίνδυνα, έτσι ώστε να απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις κατά την οδική μεταφορά τους.

  Ορισμένα εμπορεύματα, ωστόσο, λόγω της φύσης τους, των ιδιοτήτων τους, ή της κατάστασης τους παρουσιάζουν δυνητικούς κινδύνους κατά τη μεταφορά.

  Επικίνδυνα Εμπορεύματα χαρακτηρίζονται εκείνες οι υγρές ή στερεές ουσίες και συσκευασίες που περιέχουν τις ουσίες αυτές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και αξιολογηθεί βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων πρότυπων και έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα κατά την οδική μεταφορά τους, ενώ παράλληλα εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τις υλικές κατασκευές και το περιβάλλον. Τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα ομαδοποιούνται σε κλάσεις ανάλογα με τον πρωταρχικό τους κίνδυνο.

  Δεν χαρακτηρίζονται Επικίνδυνα Εμπορεύματα τα εμπορεύματα που μπορούν να καταστούν επικίνδυνα μόνο εξαιτίας πλημμελούς ή εσφαλμένης διαχείρισης ή συμπεριφοράς του ανθρώπου.

  Μη ενδεδειγμένος χειρισμός των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αντίδραση. Με τον όρο επικίνδυνη αντίδραση, νοείται η καύση ή έκλυση σημαντικού ποσού θερμότητας, η εκπομπή εύφλεκτων, ασφυξιογόνων, οξειδωτικών ή τοξικών αερίων, ο σχηματισμός διαβρωτικών ουσιών ή η επικίνδυνη αύξηση της πίεσης.

  Περιστατικά που αφορούν Επικίνδυνα Εμπορεύματα, συχνά περιλαμβάνουν εκρήξεις ή πυρκαγιές και έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς, δηλητηρίαση, χημικά εγκαύματα και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας καθώς και μεγάλης κλίμακας υλικές και περιβαλλοντολογικές καταστροφές.

  Τα εμπορεύματα αυτού του είδους χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, γι ‘αυτό και είναι ζωτικής σημασίας να αποθηκεύονται, να διαχειρίζονται και να διακινούνται με ασφάλεια.

  Την οδική μεταφορά των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων διέπει σχετική νομοθεσία και υπάρχουν κανονισμοί, σκοπός των οποίων είναι να προστατευτούν, είτε όσοι εμπλέκονται άμεσα (όπως αποστολείς ή μεταφορείς), ή όσοι θα μπορούσαν να εμπλακούν (ευρύτερο κοινωνικό σύνολο).

  Η οδική μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων διέπεται διεθνώς από τη Συμφωνία ADR και σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, με διετή επικαιροποίηση των διατάξεών της, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις τεχνολογικές εξελίξεις.
   
  Σχετικά με τον αρθρογράφο
   
     error: Content is protected !!