Η FAIRPLAY A.E. ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2005 ως μέλος του Ομίλου “COSMATOS GROUP Of Companies”.

Σκοπός της ίδρυσης της ήταν ο διαχωρισμός των πολλαπλών αντικειμένων του ομίλου, καθώς και η αποκλειστική εστίαση και στόχευση στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων, ως Παγκόσμιος Διαμεταφορέας. Έχοντας αποκτήσει μια τεράστια κληρονομιά και εμπειρία που ξεπερνά τα 40 χρόνια, λόγω της συμμετοχής της στον Όμιλο Κοσμάτος, η FAIRPLAY Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, καθώς διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις της εγχώριας αγοράς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας είναι οι εξής:

  • Θαλάσσιοι Ναύλοι, Διακίνηση φορτίων – Εισαγωγές / Εξαγωγές Εμπορευματοκιβωτίων
  • Υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών (θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές, αερομεταφορές)
  • Διατυπώσεις μεταφορτώσεων συνδυασμένες με τραπεζικές εγγυήσεις
  • Εξειδικευμένη μεταφορά υπερμεγεθών ή επικίνδυνων φορτίων (out-of-gauge, ΙΜΟ κ.τ.λ.)
  • Εκτελωνισμοί
  • Αποθηκεύσεις φορτίων σε ελεύθερους ή τελωνειακούς χώρους
  • Ασφάλιση φορτίων