Διαδικασία Εισόδου στην Αποθήκη

 1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αποθήκη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

 2. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων της Hub Logistics ΑΕ.

 3. Ο πελάτης, ως ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων που αποθηκεύονται στην αποθήκη της Hub Logistics ΑΕ, έχει το δικαίωμα να υποδείξει τα πρόσωπα εξουσιοδοτούνται με πρόσβαση στην αποθήκη προκειμένου να ελέγχουν τον χώρο και τον τρόπο αποθήκευσης των εμπορευμάτων του καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της παραγγελιών του.

 4. Οποιαδήποτε αίτηση για επίσκεψη από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη στην αποθήκη της Hub Logistics ΑΕ, πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς (σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της επίσκεψης.

 5. Η αίτηση για την επίσκεψη πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Λίστα των προσώπων που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιήσουν την επίσκεψη για λογαριασμό του Πελάτη (ονοματεπώνυμο)
  • Προτεινόμενη ημερομηνία της επίσκεψης (ημέρα και ώρα)
  • Σκοπό της επίσκεψης
  • Εκτιμώμενη διάρκεια της επίσκεψης

 6. Εντός 24 ωρών, η Hub Logistics AE θα απαντήσει στην αίτηση της επίσκεψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα επιβεβαιώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την επίσκεψη την προτεινόμενη ημερομηνία ή να υποδείξει άλλη ημερομηνία, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην προτεινόμενη ημερομηνία.

 7. Όλες οι επισκέψεις εξουσιοδοτημένων προσώπων του Πελάτη μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο παρουσία του Υπευθύνου Αποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου που υποδεικνύεται από την Hub Logistics AE προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι στόχοι της επίσκεψης και ότι η επίσκεψη δεν επηρεάζει (ούτε παρεμποδίζει στον ελάχιστο βαθμό) τις τακτικές λειτουργίες της αποθήκης.

 8. Όλοι οι επισκέπτες κατά την άφιξή τους θα πρέπει να υπογράψουν στο βιβλίο επισκεπτών της Hub Logistics ΑΕ και να επιδείξουν την ταυτότητα τους.

 9. Η λήψη φωτογραφιών και η εγγραφή βίντεο απαγορεύεται ρητά χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Υπευθύνου της αποθήκης ή άλλου εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της Hub Logistics AE.

 10. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες ασφαλείας που ισχύουν στην αποθήκη, με όλους τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με την επίσκεψη στην αποθήκη και με όλες τις οδηγίες που παρέχονται από τον Υπεύθυνο της αποθήκης ή άλλο υπάλληλο εξουσιοδοτημένο από την Hub Logistics AE.

 11. Σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις υποδείξεις των μελών της Ομάδας Πυρασφάλειας με ψυχραιμία και χωρίς πανικό, εγκαταλείποντας το χώρο μέσω των οδών διαφυγής ακολουθώντας τα φωτιστικά ασφαλείας για την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. Αναλυτικές οδηγίες εκκένωσης κτιρίου βρίσκονται αναρτημένες κατά την είσοδό σας στο κτίριο σε εμφανή σημεία.