Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

H HUB LOGISTICS Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Αποθήκευσης – Διανομής – Διαχείρισης Φορτίων (3PL) Logistics. Η απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών υποχρεώσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας (σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία), καθώς και η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της (συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων στην διαχείριση της ΥΑΕ) αποτελούν τους βασικούς άξονες της φιλοσοφίας της HUB LOGISTICS Α.Ε.

Προς τη διασφάλιση των παραπάνω, εφαρμόζεται τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001 και τίθενται και ανασκοπούνται σε ετήσια βάση αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι για να διασφαλίζεται τόσο η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία όσο και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να:

  • παρέχει τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης
  • προχωρά σε οποιαδήποτε ενέργεια μόνο αν μέσω αυτής προάγεται η διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας και η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
  • λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό των κινδύνων για την υγεία & την ασφάλεια στην εργασία
  • εξασφαλίζει τη συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία
  • Το σύνολο του προσωπικού αναγνωρίζει την κρισιμότητα και αναγκαιότητα της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση και τη συνεχή βελτίωσή του.

    Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται περιοδικά για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της.

    10.06.2021