χημικά εμπορεύματα, επικίνδυνα εμπορεύματα, ISO 9001:2008 –
Χημικά & Επικίνδυνα Εμπορεύματα

H Hub Logistics ΑΕ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορούν στην αποθήκευση, διαχείριση και διακίνηση Χημικών – Επικίνδυνων εμπορευμάτων, σε πλήρη εναρμόνιση με τις κοινοτικές και διεθνείς οδηγίες που προβλέπονται για τις κατηγορίες των επικίνδυνων ουσιών.

hub-logistics-2
Αδειοδότηση & Πιστοποιήσεις
 • Άδεια Ίδρυσης και Εγκατάστασης
 • Άδεια λειτουργίας για αποθήκευση Χημικών και Επικίνδυνων προϊόντων
 • Εγκεκριμένη Περιβαλλοντολογική Αδειοδότηση
 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
 • Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
 • Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
 • Μελέτη Aσφάλειας βάσει οδηγίας SEVESO III

Προδιαγραφές & Εξοπλισμός Ασφαλείας Αποθήκης
Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε ειδικό τομέα ( πυροδιαμέρισμα Ζ3 – υψηλού βαθμού κινδύνου βάσει Π.Δ. 71/1988) εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο οποίος είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να προσφέρει αντοχή 90 λεπτών.

Η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία, οι σιδηροκολώνες καθώς και ο ελαιοχρωματισμός, πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την ενίσχυση της πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων.

Η πυράντοχη κατασκευή είναι πιστοποιημένη από την TÜV Hellas.

Σε όλους τους χώρους μας υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης, συνδεδεμένο μέσω διαδικτύου με εταιρεία security.

Η πυρόσβεση βασίζεται σε σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler) με αυτόνομη δεξαμενή νερού πυρόσβεσης συνολικού όγκου 130 m3, Μόνιμο Πυροσβεστικό Δίκτυο και φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και διοξειδίου άνθρακα.

Ειδικός τομέας αποθήκευσης, εντός του πυροδιαμερίσματος, διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης αφροποιητικών διαλυμάτων για εκείνες τις επικίνδυνες ουσίες που βάσει των MSDS τους η κατάσβεσή τους δεν ενδείκνυται μόνο με νερό.

Ειδικό διαμέρισμα φόρτισης περονοφόρων σε διαφορετικό χώρο και σε απόσταση από το πυροδιαμέρισμα Ζ3.

hub-logistics-3
Logistics Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
 • Σήμανση ασφαλείας σε όλους τους  χώρους της αποθήκης
 • Τοποθέτηση και αποθήκευση των επικίνδυνων εμπορευμάτων σε θέσεις βάσει συμβατότητας, έτσι ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασής τους
 • Χρήση εξειδικευμένων ΜΑΠ για τον χειρισμό των επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Συνεργασία με Ειδικό Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  για την διαχείριση και δρομολόγηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR, και παράλληλη επίβλεψη  της πλήρους συμμόρφωσης των διαδικασιών στις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας
 • Συνεχή  εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλείας, διαχείρισης επικινδύνων εμπορευμάτων και ενεργειών σε περίπτωση ατυχήματος