Περιβαλλοντική Πολιτική

Στόχος της HUB LOGISTICS AE είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 3PL και τελωνειακών διατυπώσεων στους πελάτες της, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των φορτίων , την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση της HUB LOGISTICS AE δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της HUB LOGISTICS AE, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015, μέσω του οποίου δεσμεύεται:

  • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος
  • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους
  • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της ανακύκλωσης κάθε ανακυκλώσιμου υλικού που βρίσκεται στην κατοχή της όπως χαρτί, γυαλί και μέταλλα, καθώς διαθέτει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
  • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της. Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί από το φωτισμό, ο οποίος, σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι από τους κύριους παράγοντες σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας
  • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί
  • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας