Πολιτική Ποιότητας

Κύριος στόχος μας, η παροχή προτάσεων και λύσεων σε κάθε ζήτημα μεταφοράς και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, παράλληλα με τη διατήρηση του επιχειρηματικού θάρρους για συνεχή βελτίωση της διοίκησης και της ποιότητας των ανθρωπίνων πόρων. Μια οργάνωση δυνατή, δραστήρια, εξειδικευμένη, αποτελεσματική και ενήμερη των εξελίξεων στη Διεθνή αγορά, προσανατολισμένη στο συμφέρον των πελατών, έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην ευημερία τους σαν πολύτιμο εργαλείο, ώστε εμπορεύματα και υπηρεσίες να παραδίδονται στο σωστό τόπο και χρόνο.

Η Διοίκηση της HUB LOGISTICS Α.Ε. δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της HUB LOGISTICS Α.Ε., διασφαλίζεται:
  • Η συνεχής παρακολούθηση, δράση και παρέμβαση με αποτρεπτικές και διορθωτικές, όπου απαιτείται, ενέργειες, προς το συμφέρον και όφελος των πελατών
  • Η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
  • Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η διοίκηση της HUB LOGISTICS Α.Ε. δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνεται να:
  • Συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία της
  • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Πολιτικής Ποιότητας
  • Συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή ανάπτυξή της

Το προσωπικό της HUB LOGISTICS Α.Ε. οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και της υποδομής που του παρέχεται από τη Διοίκηση.