Ασφάλεια

Η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των εμπορευμάτων εντός της έδρας μας υπήρξε αυτοσκοπός. Κατά την κατασκευή και για την λειτουργία των αποθηκών, τηρήθηκαν ευλαβικά όλες οι Εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές με ιδιαίτερη φροντίδα και έμφαση σε θέματα ασφάλειας. Σημειωτέον δε, ότι όλη η κτιριακή εγκατάσταση καθώς και ο περιβάλλων χώρος είναι αυστηρά χώρος μη καπνίζοντων.

Η δόμηση
Όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, η άμεση εκκένωση της κτιριακής εγκατάστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των εννέα εξόδων διαφυγής που υπάρχουν περιμετρικά των κτιρίων και διευκολύνουν την έξοδο στον αύλειο χώρο. Φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και σημάνσεις πορείας διαφυγής βοηθούν στην ταχύτατη απομάκρυνση από το κτίριο.Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του χώρου στάθμευσης και φόρτισης των ηλεκτρικών μηχανημάτων είναι μια από τις σημαντικότερες προβλέψεις για τη μέγιστη επίτευξη ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Για αυτό το λόγο, ο χώρος στάθμευσης και φόρτισης των ηλεκτρικών μηχανημάτων επιλέχθηκε να βρίσκεται μακριά και ανεξάρτητα από τους χώρους αποθήκευσης. Επιπλέον, η ενδιάμεση και η εξωτερική τοιχοποιία είναι κατασκευασμένη, επιχρισμένη και χρωματισμένη με πυράντοχα υλικά.

Η επιλογή των μηχανημάτων διαχείρισης φορτίου
Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα διαχείρισης φορτίου είναι καινούρια και τα προμηθευτήκαμε από τον επίσημο αντιπρόσωπο της Toyota. Είναι όλα εξοπλισμένα με το σύστημα Toyota System of Active Stability (SAS) το οποίο παρέχει πιστοποίηση δυναμικής ευστάθειας. Το σύστημα αυτό ελαχιστοποιεί τους κινδύνους πλευρικής ανατροπής του οχήματος από λάθος χειρισμούς. Πρόσφατα η Toyota ανέθεσε σε ανεξάρτητο φορέα την πιστοποίηση και τον έλεγχο του συστήματος SAS κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι παρέχει με επιτυχία ένα ασφαλές, υγιές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον μέσω των υψηλών προδιαγραφών που πληρεί τόσο στα κατασκευαστικά του υλικά όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες και λύσεις. (SAS-excels-in-comparative-test).

Τα ράφια
Με κύριο μέλημα την ασφάλεια των εργαζομένων και των εμπορευμάτων, εκπονήθηκε αντισεισμική μελέτη για την κατασκευή των μεταλλικών ραφιών αποθήκευσης παλετών. Για τους σκοπούς της ανάλυσης ο φορέας προσομοιώθηκε ως τρισδιάστατη κατασκευή και χρησιμοποιήθηκε φασματική δυναμική ανάλυση. Έγιναν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι παραμορφώσης, ολίσθησης των παλετών και αντοχής – ευστάθειας μελών. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς.

Tα μέτρα πυροπροστασίας Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς, σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, αυτόματο σύστημα καταιονισμού (sprinklers), μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο κατηγορίας ΙΙΙ, φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και διοξειδίου άνθρακα, πυροσβεστικούς σταθμούς εργαλείων και μέσων και πυροσβεστικές φωλιές. Βασικότερο όλων είναι ότι το πυροσβεστικό συγκρότημα λειτουργεί με ηλεκτροκινητήρα καθώς και με πετρελαιοκινητήρα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το προσωπικό που εργάζεται ή κινείται στους αποθηκευτικούς χώρους είναι πλήρως εξοπλισμένο με τις κατάλληλες φόρμες εργασίας, τα κατάλληλα υποδήματα, κράνη και γιλέκα ασφαλείας. Η χρήση όλων των παραπάνω μέσα στίς εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτική και κάθε παρέκκλιση από τα συγκεκριμένα μέτρα ένδυσης έχει ως αποτέλεσμα την αυστηρή απαγόρευση εισόδου.

Ο εξοπλισμός
Το προσωπικό που εργάζεται ή κινείται στους αποθηκευτικούς χώρους είναι πλήρως εξοπλισμένο με τις κατάλληλες φόρμες εργασίας, τα κατάλληλα υποδήματα, κράνη και γιλέκα ασφαλείας. Η χρήση όλων των παραπάνω μέσα στίς εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτική και κάθε παρέκκλιση από τα συγκεκριμένα μέτρα ένδυσης έχει ως αποτέλεσμα την αυστηρή απαγόρευση εισόδου.

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) Διακοπή ρεύματος; Κανένα πρόβλημα! Ένα ανεξάρτητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) βρίσκεται μέσα στον περιβάλλοντα χώρο μας ικανό να τροφοδοτήσει άμεσα ολόκληρη την κτιριακή εγκατάσταση και τη γραφειακή λειτουργία. Το Η/Ζ αποτελείται από δύο μέρη, μια μηχανή εσωτερικής καύσης και μια γεννήτρια και χρησιμεύει ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες που θα είχε μια ενδεχόμενη απώλεια ισχύος (blackout).
Σε κλάδους της οικονομίας με ραγδαία ανάπτυξη, όπως αυτός των logistics, μια απώλεια ισχύος μπορεί να αποβεί κρίσιμη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να προσδώσει σημαντικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. Εξίσου σημαντική για έναν αποθηκευτικό χώρο είναι η εξασφάλιση παροχής ηλεκτρισμού για λειτουργίες όπως: κλιματιστικά μηχανήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων, υπολογιστές σε data centers, συστήματα ασφαλείας, συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, καθώς και διάφορα ειδικά εργαλεία οπως συμπιεστές, υδραυλικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης και αντλίες.

Tα μέτρα φύλαξης και παρακολούθησης
Όλη η κτιριακή εγκατάσταση καθώς και ο περιβάλλων χώρος καλύπτονται από ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ανιχνευτές κίνησης, μαγνητικές επαφές και σειρήνες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καλύπτουν πλήρως τις εγκαταστάσεις μας. Σημαντική επίσης είναι η τοποθέτηση ειδικών πυλώνων δεσμών υπερύθρων, που ουσιαστικά δημιουργούν ένα αδιαπέραστο «τοίχο» από την εσωτερική πλευρά της περίφραξης του οικοπέδου.
Το Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρείας φύλαξης που μας καλύπτει, λειτουργεί 24 ώρες / 365 ημέρες το χρόνο. Παρακολουθεί διαρκώς τα συνδεμένα συστήματα και συντονίζει της ενέργειες του προσωπικού ασφαλείας. Επιπλέον, ειδικά εξοπλισμένα περιπολικά που περιπολούν στις εγκαταστάσεις μας αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας της εταιρείας και των αποθετών της.