Косматос Груп добредојде на 81-от Меѓунарден саем во Солун, Грција

Косматос Груп добредојде на 81-от Меѓунарден саем во Солун, Грција.

cosmatos-group-81st-tif