Правење на проекти

Преку добро структурираната мрежа може да се обезбедиме планирање, организација и координација на проекти низ целиот свет.

Локално во Грција и пошироко на Балканот, нашиот оддел за проекти обезбедува патни студии, организација и координација на проекти, кои вклучуваат избор на изведувачи, пренесувачки операции, контрола на квалитет и квантитет, инвентар за контрола, како и превоз до крајната дестинација, вклучувајќи го користењето на дигалки и монтажни услуги, онаму каде што има потреба.

Со текот на годините имаме стекнато длабоко искуство во широк спектар на товари, како што се трансформатори, турбини, генератори и сите видови на машини.

Нашето портфолио вклучува проекти, како што се полипропилен централи и ветерници, како и проекти со пократок период како што се пренос на кранови, багери, генератори и многу други стоки кои бараат посебен третман.

 • Учество во Грција, Бугарија, Македонија, Албанија, Србија
 • Дизајн и проект организација
 • Истражувања на патишта подржани од извештаи и фотографии од сите патишта
 • Инспекција на самото место
 • Координација на повеќе изведувачи
 • Товарање-истоварање
 • Издавање на дозволи за возила
 • Користење на дигалки
 • Камионски транспорт
 • Царински формалнсти
 • Постапки за гранична контрола