Избор на сопствениците

 • Брза испорака
 • Ефикасно и флексибилно издавање на документација
 • Минимизирање на пристанишни формалности

 • Поволни тарифи
 • Намалување на основните трошкови на бродевите на пристаниште
 • Промени на екипажот
 • Истражувања
 • Опрема & одредби
 • Заштитни фактори
 • Техничка поддршка
 • Снабдување на бродевите со гриво