Косматос Поморски Улсуги ги отвора новите кранови на пристаништето во Солун

transformers transport
На 28 април 2015 година, “М/В OREL 1” под раководство на нашата агенција е поставен првиот брод чие истоварање се одвива со помош на двата нови Kirow-Ardelt кранови од 112т носивост секоја од нив.

TКрановите се позиционирани во дел 17 од слободната зона во Солун (макс подлога: 10,3 м/макс должина: 190 м).