Пакетите co цевки од Полска до Грција

Cosmatos Shipping Services наредени неколку oversized патен транспорт со цевки снопови од Полска до Птолемаи Грција.

Должина на пакетот се мери приближно. 23,00 mtrs, а ширината беше малку помала од 4,00 mtrs.

Услугите на CSS вклучуваа издавање на патни дозволи, обезбедување соодветни теле-приколки со две маси, соодветна координација помеѓу сите страни и навремено движење на превозот.