Важно известување

Почитувани клиенти,

Веќе извесно време постои зголемен број на злонамерни дела во текот на Inernet. Поконкретно, постојат инциденти каде што измамниците отвораат банкарска сметка за измама под името на разни компании, а потоа ги информираат клиентите на компанијата преку е-пошта, која ги има истите карактеристики (испраќач, предмет, содржина) како пораки кои обично ги добиваат од Компанијата, дека деталите на банкарската сметка се променети, со цел да ги измамат и да ги добијат парите на банкарската сметка за измама.

Поради оваа причина, ве известуваме дека под никакви околности ниту една од нашите банкарски сметки не смее да се промени, освен ако претходно не сте лично информирани од претставникот на компанијата што го решава вашиот случај.

Во секој случај, би сакале да го привлечеме Вашето внимание кон овој вид на феномени и ве поттикнуваме веднаш да контактирате со нас, во случај да добиете такво известување за промена на деталите за банкарската сметка.

Во име на Косматос Поморски Услуги